Ansattes Betingelser for Medlemskap i Move About og Bruk av Elbiler

 

§ 1 INNLEDNING

Disse vilkårene gjelder for medlemskap i Move About og leie av elektriske biler. Avtalen inngås mellom deg som bruker på den ene siden (”Bruker”) og Move About AS på den andre siden (”MAAS”).

 
Brukers arbeids- eller oppdragsgiver har inngått egen avtale om betaling for tjenesten.

 
Informasjon om Move About AS:
Org.nr.:
991905421
Adresse:
Move About AS
Veritasveien 2
1363 Høvik
Norway
Telefon:
+47 95 80 70 00
E-post:
kundeservice@moveabout.no
 
§ 2 KRAV TIL BRUKER

Bruker må være godkjent som Bruker av arbeids- eller oppdragsgiver.

 

Bruker må være over 18 år, ha et gyldig førerkort i Norge (klasse B), og akseptere betingelsene i denne Avtalen.

 
Bruker plikter å oppgi korrekte opplysninger om navn, telefonnummer, og e-postadresse.

 

§3 HVA INKLUDERER MEDLEMSKAPET

Medlemskap i MAAS gir Bruker rett til å leie elbil gjennom bestillingsportalen http://www.moveabout.no/. Bruker vil få egen brukerprofil og et personlig nøkkelkort som gir adgang til biler i MAAS sin bilflåte.

 
Medlemskap i MAAS er en forutsetning for leie av elbilene.

 

§4 HVA INKLUDERER LEIEN
 • Leieprisen inkluderer:
 • Forsikring i henhold til vilkår beskrevet i § 9 FORSIKRINGSVILKÅR
 • Fri kjørelengde
 • 24-timers veiassistanse (Assist-knapp i bilen eller 815 70 409)
 • Kundeservice på +47 95 80 70 00 fra kl 07:00 til kl 19:00 fra mandag til fredag

MAAS plikter å sørge for at reservert bil står klar til avhenting for Bruker til avtalt tid og på avtalt sted. Kjøretøyet skal være i teknisk god og forskriftsmessig stand og være utstyrt med tilstrekkelig strøm på batteriet til brukers beregnede kjørelengde. Småskader og alminnelig slitasje må kunne påregnes, og kan ikke i noe tilfelle gjøres gjeldende som mangler.

 

§ 5 AVHENTING OG LEVERING AV BIL

Bruker kan ikke leie bil uten å ha foretatt reservasjon på forhånd.

 
Bruker møter opp til reservert tid på valgt utleiestasjon for avhenting av bil. Ved avhenting må Bruker holde sitt personlige nøkkelkort over frontruten på bilen som står på anvist plass, slik at dørene åpnes. Bilen startes med nøkkel som er fastmontert i tenningslås. Bruker er ansvarlig for å medbringe ladekabel fra utleiestasjon under leieperioden.

 
Ved levering plikter Bruker å parkere bilen på en av de tilgjenglige plassene på den samme utleiestasjonen som bilen ble hentet ut fra. Leieperioden må avsluttes ved å trykke på anvist knapp i bilen. Når dette er gjort, skal bilen låses med nøkkelkort mot frontruten, og bilen skal settes til lading med ladekabel. Bilnøkkelen skal ligge igjen i bilen.

 
Tilbakelevering anses for å ha skjedd når prosedyren i dette punktet er fulgt.

 

§ 6 BRUKERS BEHANDLING AV BILEN

Utleiebilen må kun kjøres av Brukeren som utførte bestillingen.

 
Bruker plikter å sørge for alminnelig vedlikehold i leieperioden, og plikter å påse at bilen til enhver til er i forsvarlig kjørbar stand ihht varsellamper i bilen. Alminnelig vedlikehold innebærer å ta hensyn tilvarsellamper og å påse at dekk har tilstrekkelig lufttrykk. Dersom Bruker er i tvil om vedlikehold, kan spørsmål stilles til MAAS.

 
Bruker plikter å behandle bilen varsomt, og ikke påføre skader. Bilen skal leveres tilbake i samme stand som ved avhenting. Røyking og dyr er ikke tillatt i bilen.

Bruker må ikke benytte bilen til:

 • Kjøring utenfor offentlig vei eller område stengt for alminnelig ferdsel
 • Befordring av passasjer eller varer mot vederlag
 • Fremleie
 • Konkurranse, fartsprøver eller annen form for testkjøring
 • Kjøreopplæring eller øvelseskjøring
 • Sleping av annet kjøretøy

Bruker må ikke benytte bilen i ulovlig øyemed eller på ulovlig måte, herunder:

 • Kjøring under påvirkning av alkohol, narkotika eller medikamenter.
 • Frakt av flere passasjerer eller tyngre last enn bilen er registrert for.
 • På annen måte å benytte bilen i strid med vegtrafikklov, trafikkregler eller straffelovgivning.

Bilen kan ikke tas med ut av Norge uten skriftlig samtykke fra MAAS.

 

§ 7 BRUKERS ANSVAR FOR SKADER M.V. I LEIEPERIODEN

I avtalt leieperiode og frem til bilen er levert til utleiestasjon på korrekt måte, bærer Bruker det fulle ansvaret for bilen og bruken av denne. MAAS vil jevnlig kontrollere bilene for skader og registrere disse.

 
Bruker vil således være ansvarlig for alle skader som er inntrådt i leieperioden. Maksimal egenandel ved skade eller tyveri fremgår i § 9 FORSIKRINGSVILKÅR og dekkes av Brukers arbeidsgiver. Dersom Bruker har utvist forsett eller grov uaktsomhet, og ikke omstendighetene tilsier at det er grunnlag for lemping av ansvaret, er Bruker ansvarlig for skaden i sin helhet. Det samme gjelder for skader som ikke omfattes av forsikringsdekningen.

 
Bruker plikter å undersøke bilen for synlige skader eller mangler før bilen kjøres ut fra utleiestasjonen. Bruker taper sin rett til å gjøre mangel gjeldene dersom han/hun ikke innen leieperioden gir MAAS melding som angir hva slags mislighold det gjelder.

 
Likestilt med skader inntrådt i leieperioden, er skader som av Bruker anføres å ha oppstått forut for leieperioden, men som Bruker måtte ha oppdaget ved en alminnelig aktsom kontroll da bilen ble avhentet.

 
Bruker er ansvarlig for å betale offentlige og private bøter, fartsbøter, parkeringsgebyr og tilsvarende gebyrer. Der MAAS hefter solidarisk med bilfører i leieperioden og Bruker ikke betaler slike utgifter selv, legger MAAS på et administrasjonsgebyr på kr 200,- ved senere innkreving hos Bruker.

 
Brukers arbeidsgiver er erstatningsansvarlig for ethvert tap som MAAS pådras, for eksempel til rengjøring, reparasjoner og transport, grunnet innvendige eller utvendige skader eller skadeverk som er påført bilen i leieperioden, begrenset oppad til egenandel som fremgår i § 9 FORSIKRINGSVILKÅR. Ansvar som ikke dekkes av forsikring må i sin helhet dekkes av Bruker. Dette gjelder kun når bilen er brukt i jobbsammenheng.

 

§ 8 BRUKERS PLIKTER VED SKADER

Alle skader, tekniske feil eller uhell skal av Bruker meldes omgående til MAAS. Ved ulykke eller motorhavari skal Assist-knappen i bilen brukes (gjelder kun THINK City). Ved å holde Assist-knappen inne i 6 sekunder kobles man automatisk til 24-timers veihjelp. Alternativt kan telefonnummeret +47 95 80 70 00 benyttes.

 
Ved tyveri, brann, skadeverk og skade på person eller dyr, skal forholdet også alltid meldes til politiet. Bruker skal alltid utfylle fullstendig skademelding og ikke etterlate bilen uten korrekte sikkerhetsforanstaltninger. Utfylt skademelding skal omgående leveres til MAAS.

 
Dersom Bruker ikke overholder sine plikter i forbindelse med skade, er Bruker ansvarlig for merkostnader som påløper i forbindelse med den inntrufne skade, og som kan tilbakeføres til forsømmelsen.

 

§ 9 FORSIKRINGSVILKÅR

Følgende vilkår gjelder for forsikringen:

 • Forsikringen gjelder for Bruker som fører kjøretøyet i reservert leieperiode.
 • For at forsikringen skal gjelde må Bruker være minimum 18 år og inneha gyldig førerkort.
 • Ansvarsforsikringen dekker ansvar for skade på person og ting kjøretøyet forårsaker.
 • Forsikringen er gyldig i Norge.
 • Egenandel ved skade er kr 5.000,-. Egenandel ved glasskade er kr 2.000,-.
 • Eventuell egenandel betales av Brukers rbeidsgiver.

Forsikringen omfatter ikke:

 • Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller landvei) ved deltakelse i eller trenging til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen.
 • Skade som Bruker har voldt forsettlig.
 • Skade som Bruker har fremkalt ved grov uaktsomhet.
 • Skade som oppstår når motorvognen blir kjørt mens Bruker er påvirket av berusede eller bedøvende middel.
 • Tap av arbeidsfortjeneste.

 

§ 10 OPPSIGELSE

Medlemskapet sies opp ved å ringe kundeservice på +47 95 80 70 00 eller ved å sende e-post til kundeservice@moveabout.no.
Bruker kan når som helst si opp medlemskapet.

 

§ 11 BRUK AV PERSONOPPLYSNINGER

All informasjon som innhentes benyttes til det formål å kunne tilby bildeling og behandles konfidensielt. MAAS vil bruke GPS-posisjonering for å lokalisere biler som ikke er returnert etter endt leieperiode, stjålet eller på annen måte forsvunnet, eller ved bedriftsinterne behov.

 
MAAS vil kunne behandle personopplysninger om Bruker for blant annet å oppfylle avtalen, utvikle og analysere tjenestene og aggregere data for statistiske formål. I tillegg kan Bruker ved registreringen frivillig gi samtykke til at MAAS kan sende markedsføringshenvendelser vedrørende tjenesten til Brukers registrerte e-postadresse, uten først å vaske mot det sentrale reservasjonsregisteret.

 
MAAS vil videreformidle Brukers navn og kontaktinformasjon til politiet eller parkeringsselskap dersom ubetalte bøter eller overtredelser spores til en tidsperiode der Bruker har leid bil.

 

§ 12 ANSVARSBEGRENSNING

MAAS vil etterstrebe en god kvalitet på tjenesten til enhver tid.

 
Erstatning for tap som Bruker måtte lide som følge av mislighold kan kun kreves dersom MAAS har utvist forsett eller grov uaktsomhet eller det foreligger vesentlig kontraktsbrudd. Indirekte tap i næringsforhold, herunder driftsavbrudd, avsavn, tapt fortjeneste som følge av en kontrakt med tredjemann faller bort eller ikke blir riktig oppfylt, eller tap som følge av skade på annet enn utleiebilen, kan kun kreves dersom tapet skyldes en forsettlig handling fra en av MAAS sine ansatte.

 
MAAS påtar seg intet ansvar for skade på eller tap av eiendeler som Bruker eller annen person har etterlatt eller oppbevart i bilen i leieperioden, eller etter tilbakelevering til MAAS.

 
Det ytes ingen refusjon eller erstatning ut over det som følger av ufravikelig lov. Dersom mangelen er vesentlig kan Bruker velge å heve denne Avtalen.
Alle reklamasjoner skal fremsettes innen rimelig tid.

 

§ 13 MISBRUK AV TJENESTEN

MAAS forbeholder seg retten til å suspendere eller avslutte medlemskap ved brudd på ovennevnte vilkår.

 

§ 14 KUNDESERVICE

Ved spørsmål om tjenesten, tekniske problemer eller klager og reklamasjon, skal disse rettes til MAAS Kundesenter ved å ringe +47 95 80 70 00 eller sende e-post til kundeservice@moveabout.no. MAAS vil tilstrebe å gi tilbakemelding på henvendelser innen rimelig tid.

 

§ 15 ENDRINGER I VILKÅRENE

MAAS har rett til å endre vilkårene i denne avtalen. Dersom endringene er vesentlige, skal Bruker varsles minst 30 dager før endringen trer i kraft, med unntak av endringer som skyldes inngrep fra offentlige myndigheter på så kort varsel at denne fristen ikke lar seg overholde.

 

§ 16 ENDRINGER I BRUKEROPPLYSNINGER

Bruker skal straks varsle om endring av telefonnummer og andre forhold av betydning for medlemskapet enten ved å gå inn på "Min Side" på http://www.moveabout.no/ eller ved melding til kundesenteret. Bruker er selv ansvarlig for gebyrer og kostnader som påløper som følge av at Bruker har oppgitt feil telefonnummer eller ikke varslet om endringer.

 

§ 17 TVISTER

Avtalen reguleres av og tolkes i samsvar med norsk lovgivning. Tvister skal forsøkes løst ved forhandlinger. Eventuelle tvister som ikke løses i minnelighet, kan bringes inn for de ordinære domstoler. Som verneting vedtas Asker og Bærum tingrett.